صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۱۴ میزان ۱۳۹۴

دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 4 ثور 1392 خورشیدی

 

جلسات کمیسیون های مشرانوجرگه،امروز روی موضوعات مختلف تدویرگردید.

   درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد داوود اساس معاون آن کمیسیون، ضمن بحث روی اوضاع امنیتی کشور، کشته وزخمی شدن تعدادی ازاطفال دراثرحمله انتحاری درولایت کندهاربه شدت محکوم گردیده، ازارگانهای مسوول خواسته شد تا درگرفتاری عاملین این حادثه تلاش نمایند.هکذا درجلسه تصمیم اتخاذشدکه معین محافظت تأسیسات عامه وزارت امورداخله درموردعلل قتل  تعدادی ازمنسوبان آن معینیت به سوالات سناتوران پاسخ دهد.

همچنان درجلسه  ضمن صحبت روی اظهارات اخیرراسموسن منشی عمومی سازمان ناتو، خاطرنشان گردیدکه جامعه جهانی  بر علاوه فشار علیه مخالفین مسلح درمورد جلوگیری از پیش رویی پاکستان به مناطق سرحدی افغانستان  وحملات راکتی  پاکستان  نیز ممانعت بعمل آورد.

  درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست عارف الله پشتون ، رئیس عمومی تنظیم آب وزارت انرژی وآب پیرامون آب های مرزی وتحکیم سواحل دریای آمومعلومات داده،گفت اداره مذکور درپنج حوزه آبی کشوربرنامه های رویدست داشته که دربرخی آن کارجریان داشته وتعدادی دیگرآن درمرحله دیزاین قراردارد و افزود جهت تحکیم سواحل دریای آمودرسالهای 1391 و1392 بودجه بسیارکم یعنی حدودشش ملیون دالر درنظرگرفته شده بود؛تصریح نمودکه جامعه جهانی درزمینه های یادشده علاقمندان به همکاری نمی باشند. بعدازتوضیحات موصوف قرار شدکه هیئت کمیسیون ازسواحل آمودریابازدیدبعمل آورد.


4sawr1392comessyoun (8).JPG


      درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، عریضه مسوول شرکت تمدن کوثرخراسان لمتد که مدعی است درداوطلبی یک تعداد پروژه های مربوط شاروالی کابل برنده شده وپول تضمین را نیزتحویل نموده ؛ اما درغیاب شان این داوطلبی خلاف شرطنامه گفته شده است؛بررسی وقرارشد که شاروال کابل ورئیس املاک آن اداره درزمینه توضیحات دهد.همینگونه شکایت حاجی ملاجان باشنده شهرجلال آباد مبنی برغصب یک باب دوکان وی درآن شهرتوسط قوماندان گل کریم وهمراهانش بررسی وموضوع ازحیث ارتباط به ستره محکمه محول شد.دراخیرجلسه شکایات مکررباشنده گان ولایت کاپیسا ازتوقف کاراعمارشفاخانه مرکزی آنولا ازمدتها بدینسو وعدم تسریع روند قیرریزی سرک ترانزیتی جبل السراج- سروبی مطالعه وتصامیم اتخاذ شد.


4sawr1392comessyoun (4).JPG


    درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست انجنیراحمدجاویدرؤف،مشکلات عبورومروروسایط نقلیه ازطریق شاهراه سالنگها با معین وزارت فوایدعامه ورئیس حفظ ومراقبت سالنگ ها همراه بارئیس  پلان و اوپراسیون  وزارت امور داخله  مطرح گردید.معین وزارت فوایدعامه عامل عمده تخریب این شاهراه راسیروحرکت وسایط توناژبلندناتووآیساف عنوان نموده،گفت که تونل سالنگ برای رفت وآمدحدود، دوهزاروپنجصدعراده در یک روز ساخته شده؛ولی اکنون روزانه تقریباًدوازده هزارواسطه نقلیه ازاین شاهراه عبورومرورمینمایندوافزودکه باهزینه دوازده ونیم ملیون دالربازسازی شاهراه سالنگ آغازگردیده است.همچنان موصوف درموردازدحام وسایط ترانسپورتی وچگونگی اعمارآن توضیحات ارایه نموده،اضافه کردکه کارساختمانی ازساعت6شام الی6صبح ادامه داشته وبعداًاجازه عبوومروربه وسایط که درشمال وجنوب این  تونل تجمع نموده؛داده میشود.هکذاموصوف خاطر نشان نمودکه غرض رفع مشکلات مردم،رفت وآمدوسایط نقلیه ازطریق کوتل شیبربه شورای وزیران پیشنهادگردیده است؛اماتاهنوزنتیجه مطلوب بدست نیامده. رئیس اوپراسیون وزارت داخله نیزروی تدابیرامنیتی این شاهراه صحبت نموده،گفت که بخاطرجلوگیری ازناامنی ها وسایط نقلیه که درمسیراین شاهراه عبورومرورمی نمایند باید پلان حرکت شان ازقبل با نیرو های اردوی ملی همآهنگ گردد.جلسه بعدازتوضیحات مسوولین یادشده،تصریح نمودکه این شاهراه، ترانزیتی بوده، به بازسازی آن نیازمبرم وجدی دیده می شود بدین ملحوظ تصمیم اتخاذشدکه موضوع با حضور داشت هیئت اداری مشرا نو جرگه ،درجلسه مشترک کمیسیون های  مواصلات و مخابرات مجلسین شورای ملی وبااشتراک وزرای دفاع ملی ، امور داخله ،مالیه ،ترانسپورت وفواید عامه  بصورت فراگیر مورد بحث قرار گیرد .


4sawr1392comessyoun (6).JPG


    درجلسه کمیسیوناموردینی ،فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست مولوی محموددانشجو،ازداکتر محمد یوسف نیازی وزیرارشاد حج و اوقاف سوالات پیرامون پروسه حج سال 1391 وآماده گیها برای سال  1392،کرایه اسکان برای حجاج کرام ومصارف آنهامطرح گردید .وزیرارشاد حج و اوقاف ازتجدید نظردر ثبت نام ،کرایه مسکن ،تعیین اعضای اداری هیئت  بعثه ، خریداری ادویه و لوزام طبی  ،تعیین هیئت  نظارتی، تدویر حلقات  درسی ، مراقبت دوامدار ازحجاج ،ایجادکلینیک های صحی، تنظیم پروازها ازولایات کابل ، قندهار، هرات و مزار شریف یاد آوری نموده، گفت این وزرات سعی می نماید که درسال روان  خدمات بهتری برای عازمین حج بیت الله شریف فراهم سازند.جلسه  ابتکارات و کارکرده گی های وزارت ارشاد  حج و اوقاف راتمجیدنموده و تقدیر نامه مشرانو جرگه را به داکترنیازی وزیرآن وزارت تفویض کرده،موفقیت های هر چه بیشتر  شان آرزونمود.


4sawr1392comessyoun (1).JPG


     درجلسه کمیسیون امورمعلولین وبازمانده گان شهدابه ریاست نفیسه سلطانی، روی سفرهیئت های جداگانه کمیسیون به ولایات جهت بررسی مشکلات معلولین ،بازمانده گان شهداوعودت کننده گان صحبت گردیده،تصامیم اتخاذشد.


4sawr1392comessyoun (10).JPG


  درجلسه کمیسیون اموراقوام و قبایل به ریاست حاجی محمد عیسی خان شینواری معاون آن کمیسیون،ضمن بحث روی تلفات انسانی وتخریب اراضی زراعتی دراثرسرازیرشدن سیلاب های اخیردرکشور،تاکیدشدکه اداره ملی مبارزه باحوادث طبیعی به  آسیب دیده گان  ومتضررین کمک  های عاجل  نماید.


4sawr1392comessyoun (2).JPG


  درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست داکتراحمدبشیرصمیم ،اعضای کمیته حالات اضطرارپیرامون آماده گی های آن کمیته درخصوص تهیه تجهیزات ،توانایی وظرفیت کاری درجهت رسیده گی به حوادث ،چگونگی برنامه آن اداره به منظورتسریع مساعدت هابرای مستحقین وهمآهنگی آن درمبارزه باحوادث ،برنامه های انکشافی شاروالی کابل دررابطه به کانالیزاسیون شهرکابل،بازسازی ومراقبت ازشاهراه سالنگ ،سپردن پاک سازی راه های مواصلاتی ولسوالی های آسیب پذیرازاثرجاری شدن سیلاب وبرفکوچ هابرای یک شرکت ،رسیده گی کمک های اولیه صحی برای آسیب دیده گان ،برنامه های ریاست رسیده گی به حوادث واطفائیه پولیس درحالات اضطراری ناشی ازحوادث وبرخی موارددیگربحث وصحبت بعمل آمد،منشی کمیته متذکره درحالیکه روی پلان وبرنامه های آن کمیته معلومات میدادگفت به منظورخودکفائی کمیته های ولایتی،تلاش صورت گرفته تادرمقابل حوادث کوچک رسیده گی موثرنمایند. همینگونه اعضای کمیته پیرامون اجراآت واستقامت های کاریشان توضیحات ارایه نمودند.دراخیرمنشی آن کمیته ضمن تاییدازهمکاری های وزارت دفاع ملی در مورد گزارش اجراآت اعضای کمیته به اعضای کمیسیون وضاحت داده فیصله بعمل آمد،اعضای کمیته حالات اضطراربه اسرع وقت گزارش ازاجراآت ،آماده گی های پیشگیرانه ،میزان موادامدادیه وبرنامه های کاری خویش راباتفکیک ولایات به کمیسیون کتباًارسال داشته تااعضای کمیسیون دریک برنامه کاری ازآن نظارت بعمل آورد.


4sawr1392comessyoun (7).JPG


   درجلسه کمیسیون اقتصادملی، مالی وبودجه به ریاست مولوی عبدالوهاب عرفان،با وزیرتجارت وصنایع ورئیس تصدی مواد نفتی، پیرامون قرارداد تیل با شرکت نفتی ADB، ایجاد ذخایراستراتیژیک مواد نفتی وگاز مایع،  برنامه ها واقدامات آنوزارت ازصنعت کاران،رشد صنایع داخلی،جلوگیری ازچالشهای موجود درپارکهای صنعتی وبرخی مسایل دیگرصحبت شد.وزیرتجارت ضمن ارایه توضیحاتی پیرامون قرارداد موادنفتی باشـــــــــرکت یاد شده گفت، تاحال موادنفتی ازشرکت مذکوربه ما نرسیده ومشکلات ازناحیه تضمين بانكي آن شرکت موجود میباشد وافزود موعد  قرارداد یکسال بوده که ماهانه بایدحدود 20 ملیون دالر به آن شرکت پرداخته شود که این وزارت تنها برای یک ماه  پول دراختیار دارد،اگروزارت مالیه وبانک مرکزی درحل پرداخت تضمین آن همکاری ننماید قرارداد  با شرکت مذکورممکن فسخ گردد که این وزارت به هیچ وجه راضی به فسخ قرارداد نمی باشد.همچنان داکتراحدی افزود  قراراست درهفته آینده کار ذخایر گازمایع درکابل  به ظرفیت 2000 تن به اکمال برسد ونیزدرهرات ، پلخمری ، کندز،مزارشریف الی رسیدن فصل سرما به ظرفیت 10هزارتن  ذخایر ایجاد شودونیزازفعال بودن ذخایرمواد نفتی درحیرتان اطمینان داده،گفت قراراست  که ذخایرمواد نفتی کابل بانک دربدل 18 ملیون دالر درمقابل قرض بانک مرکزی داده میشود وتا اخیرسال جاری به ظرفیت 100 هزارتن ذخایر موادنفتی درکشورایجاد خواهند کرد.داکتراحدی  دررابطه به برنامه ها واقدامات آنوزارت به منظور حمایت ازصنعت کاران ورشد صنایع داخلی وجلوگیری چالشهای موجود درپارکهای صنعتی معلومات داده،گفت به ریاست جمهوری پیشنهاد گردیده که پارکهای صنعتی به یک اداره واحدسپرده شود تا ازچند دسته گی آن جلوگیری به عمل آیدوهمچنان سعی بعمل می آید که زمین بدسترس متشبثین خصوصی طور رایگان قرارگیرد.وزیرتجارت به کمیسیون اطمینان داد که مشکلات فعلی تجار صادرکننده میوه خشک ازناحیه انبارمال التجاره  درحیرتان کاملاً حل شده وهفته سه بار کشتی ها، اموال شانرا به ازبکستان انتقال میدهند و  هیئت وزارت تجارت جهت بحث روی تصفیه نفت خام افغانستان باجانب ازبکستان به آنکشورسفرنموده که درنتیجه شماری ازمشکلات حل شده است؛اما درقسمت واگن ها ییکه واپس خالی میروند باطرف ازبکستان موافقه مطلوب بدست نیامده.دراخیرجلسه گزارش وزیرتجارت ورئیس موادنفتی را مثبت ارزیابی نموده ازکارکردهای سالم شان قدردانی نموده،تصریح شدکه حکومت جهت قرارداد با شرکت ADB زمان زیادی را ضایع  نموده وتاکید گردید که بایدازتمام فرصت ها جهت عملی شدن قرارداداستفاده شود. هکذاجلسه ضمن بررسی اجراات اداره نورم وستندردتاکید نمود تا زمانیکه آن اداره ظرفیت وتوانایی کامل تشخیص کیفیت مواد نفتی را پیدانکرده باشد؛باید صلاحیت کنترول کیفیت مواد نفتی به وزارت تجارت محول گردد ، دراین مورد کمیسیون توجه خاص کمیته اقتصادی شورای وزیران وشخص رئیس دولت را خواست ونیزپرداخت 600 دالر که جهت تثبیت کیفیت موادنفتی فی واگن را به شرکت خارجی ازهزینه مردم افغانستان پرداخته میشود؛به ضرر اقتصادکشوردانسته،ازنهاد های مربوط خواست تا هرچه عاجل موضوع را بشکل قانونی حل نمایند  ونیزفیصله شد تا این موضوع را  با رئیس اداره نورم وستندرد دریکی ازجلسات بعدی کمیسیون درمیان بگذارند .


4sawr1392comessyoun (9).JPG


   درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی،شکایت چهارتن ازکارمندان وزارت مخابرات با وزیرآنوزارت مطرح بحث قرارگرفت.کارمندان مذکورمدعی اند که اسناد راجع به فساد اداری درآنوزارت داشته اما خود آنها به مدت شش ماه حبس تنفیذی ازسوی محکمه استنیاف محکوم شده اند.وزیرمخابرات درزمینه یک سلسله اسناد ومدارک را مبنی برفساد اداری رئیس تدارکات و سه تن ازکارمندان دیگرآن ارایه نموده که مورد قناعت کمیسیون قرارگرفت. هکذا با موصوف درموردجلوگیری از سیم کارتهای راجسترناشده،بلند بودن قیمت، کیفیت پائین خدمات مخابراتی وبرخی موارد دیگرصحبت گردیده تاکید شد که درموضوعات یادشده توجه صورت گیرد که ازسوی وزیرمخابرات وعده همکاری سپرده شد.همینگونه شکایت بیش ازدوصدتن باشنده شهرلشکرگاه ولایت هلمند که مدعی اند وزارت امورشهرسازی پلان ونقشه بخش ازشهرمذکور را بدون موافقه اهالی ترتیب نموده ودرصورت عملی شدن آن مردم خساره مند خواهند شد ونیز این موضوع سبب حساسیت اکثراهالی  گردیده است، قرارکمیسیون برآنشد که درجلسه آینده وزیرامورشهرسازی، انجنیران مربوطه، نماینده گان آن ولایت درشورای ملی شرکت نمایند تا نقشه شهرمذکور به موافقه هم ترتیب گردد.شکایت انجنیران وپیلوتان مسلکی شرکت هوایی آریانا درمورد عدم تطبیق حکم ریاست جهموری مبنی


4sawr1392comessyoun (5).JPG


 برجذب  اشخاص مسلکی درآن اداره مطالعه وقرارشد که رئیس عمومی، رئیس تخنیک وآمرمنابع بشری شرکت هوایی آریانا درجلسه بعدی توضیحات دهند. همچنان عدم حضورمعینان وزارت های دفاع وتحصیلات عالی درچندین جلسه بخاطرجذب محصلان ولایات درجه سوم به اکادمی ملی نظامی انتقاد شد وتاکید گردید که آنها درنشست آینده به پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نمایند.همین ترتیب عدم شرکت والی زابل همراه با والی، قوماندان امنیه ورئیس معارف غزنی درجلسات پیهم کمیسیون مورد انتقاد قرارگرفته، گفته شد که وزارت دولت درامورپارلمانی به بهانه های مختلف ازاینکه ازجانب ریاست جمهوری بعضی والیان را به پارلمان منع نموده حضوربرخی والیان به کمیسیون اجراات ننموده است، قرارجلسه برآن شد که  رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی همراه با وزیردولت درامورپارلمانی درمورد پاسخ دهند، درغیرآن شکایت آنها به ریاست جهموری گسیل میگردد ونیزخاطرنشان گردید که تمام ذوات حکومتی که علیه آنها شکایت موجود باشد ویا دربرخی موارد دیگرمطابق به قانون دربرابرنماینده گان ملت جوابگو اند.دراخیرجلسه اظهارات غیرمسؤلانه وزیرامورداخله درشورای امنیت ملی، مبنی بردعوت وی چهارده بارازسوی مشرانوجرگه وراجع نمودن عرایض غیرقانونی ازسوی اعضاء به وی مورد  بحث قرارگرفته فیصله شد که موصوف درجلسه بعدی توضیحات دهد درغیرآن ازبی کفایتی وی به مقام ریاست جمهوری شکایت خواهند شد.